5.0-9892 1 hónap, 2 hét ezelőtt PixelShaderGen: Fix bounding box right/bottom offset (PR #7957, készítő: Techjar)
5.0-9890 1 hónap, 2 hét ezelőtt DolphinQt: Fix unused widgets in InfoWidget from being visible. (PR #7924, készítő: jordan-woyak)
5.0-9888 1 hónap, 3 hét ezelőtt D3D12: Fix case where perf queries weren't flushed (PR #7953, készítő: stenzek)
5.0-9884 1 hónap, 3 hét ezelőtt Android: Fix touch IR (PR #7921, készítő: zackhow)
5.0-9880 1 hónap, 3 hét ezelőtt BPStructs: Gracefully handle out-of-range EFB copies (PR #7950, készítő: stenzek)
5.0-9878 1 hónap, 3 hét ezelőtt Re-implement D3D12 video backend (PR #7853, készítő: stenzek)
5.0-9876 1 hónap, 3 hét ezelőtt InputCommon: Fix Win32 init race. (PR #7951, készítő: jordan-woyak)
5.0-9874 1 hónap, 3 hét ezelőtt Translation resources sync with Transifex
5.0-9873 1 hónap, 3 hét ezelőtt Qt/HacksWidget: Fix backend feature support checks (PR #7939, készítő: Techjar)
5.0-9871 1 hónap, 3 hét ezelőtt Qt/GameConfigEdit: Show warning if opening in an external editor fails (PR #7948, készítő: spycrab)
5.0-9869 1 hónap, 3 hét ezelőtt Add hotplug support to DInput and XInput controller backends (PR #7776, készítő: jordan-woyak)
5.0-9865 1 hónap, 3 hét ezelőtt Qt/GCMemcardManager: Don't bold the header (PR #7947, készítő: spycrab)
5.0-9863 1 hónap, 3 hét ezelőtt HW/SI: GCAdapter calibration fix. (PR #7942, készítő: jordan-woyak)
5.0-9861 1 hónap, 3 hét ezelőtt FramebufferManager: Fix broken EFB peeks in GL with MSAA on (PR #7946, készítő: stenzek)
5.0-9859 1 hónap, 3 hét ezelőtt Qt/GameList: Set consistent capitalization for context menu (PR #7941, készítő: 8times9)
5.0-9857 1 hónap, 3 hét ezelőtt DolphinQt: Make MD5 result text box read only. (PR #7944, készítő: jordan-woyak)
5.0-9855 1 hónap, 3 hét ezelőtt Vulkan: Fix library load failure on Android (PR #7943, készítő: stenzek)
5.0-9852 1 hónap, 3 hét ezelőtt Vulkan: Simplify command buffer fence tracking (PR #7905, készítő: stenzek)
5.0-9846 1 hónap, 3 hét ezelőtt D3D: Move sharable D3D11/D3D12 code to common library (PR #7869, készítő: stenzek)
5.0-9834 1 hónap, 3 hét ezelőtt Externals: Update MoltenVK to SDK version 1.1.101.0 (PR #7733, készítő: stenzek)